Generell informasjon

På denne siden har vi samlet det meste av informasjon. Dersom du ikke finner det du trenger kan du ta kontakt med oss.

Tildelingskriterier

Retningslinjer for tildeling av ordinær utleiebolig
Søkeberettigede

Målgrupperfor ordinære utleieboliger omfatter:

 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. 

Søker må være fylt 18 år og uten uoppgjorte restanser fra tidligere leieforhold hos Bustadstiftinga. Dersom det foreligger restanser må det være inngått en nedbetalingsavtale før søker kan registreres. Husleierestanse må være oppgjort før det kan skrives ny leieavtale. Er søkeren i offentlig gjeldsordning, kan kommunen ikke kreve innfrielse/nedbetaling av husleierestanse. Tidligere brudd på leiekontrakt som har medført utkastelse, vil medføre en karantenetid på inntil to år.

Inntektsgrenser

Inntekten vurderes opp mot husstandens størrelse og alder på barn, og det beregnes ved hjelp av husbankens verktøy hvorvidt husstanden kan betegnes økonomisk vanskeligstilt.

Andre kriterier

Videre må søker oppfylle og dokumentere følgende kriterier:

 • Søker må ha bodd i Øygarden Kommune det siste året i hht Folkeregisteret, attest vedlagt i søknad.
 • Søker er uten egnet bolig:
  • Bor midlertidig hos andre, på hospits, i institusjon eller lignende.
  • Bor på tidsbestemt leiekontrakt uten rett til fornyelse og mindre enn 6 måneder igjen av leietid.
  • Boligen er klart uegnet i forhold til søkers helse eller familiesituasjon, da med dokumentasjon fra helsevernetaten, eller annen fagkompetent uttaelse
 • Dersom søker er utenlandsk statsborger, må det være innvilget asyl/opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Normer for tildeling

Den aktuelle boligen skal være nøktern i forhold til husstandens størrelse. Antall rom pr. husstandstype:
Enslige/par: 1-2 rom
Enslige/par med dokumenterte besøksbarn: 2 rom
Enslige/par med barn 2-3 rom og større

Det gis kun ett tilbud om bolig, både ved ordinær tildeling og bytte av bolig. Ønsker ikke søker å ta i mot tilbudt bolig, tas søker ut av søkelisten hos Bustadstiftinga. Det gis også en karantenetid på ett år før ny søknad kan fremmes.

Leieforholdets varighet

Det gis som hovedregel ordinær tidsbegrenset leiekontrakt i tre år etter husleielovens § 9-3.
Dersom særlige forhold tilsier det, f eks når det er inngått avtale om oppfølging/behandling med andre deler av det kommunale tjenesteapparat, kan det gis leiekontrakt med kortere varighet etter husleielovens § 11-1. Det kan kun inngås én avtale av kortere varighet.

Tidsubestemt leiekontrakt kan tilbys ved første fornying etter fylte 70 år, til husstander som ikke har hjemmeboende barn, og som fortsatt oppfyller øvrige kriterier.

Fornyelse av leieforhold

Ved fornyelse av leieforholdet gjelder de samme kriterier som for tildeling av bolig. Leietakere i alle ordinære utleieboliger orienteres skriftlig før leiekontrakten utløper og orienteres om muligheten for å søke om forlengelse. Har husstanden inntekt over inntektsgrensen vil leieforholdet i utgangspunktet ikke bli forlenget.

Reduksjon av husstandsstørrelse vil, om kriteriene for tildeling av kommunal utleiebolig fremdeles er tilfredsstilt, normalt føre til tilbud om mindre bolig.

Bytte av bolig

Hvis man allerede er leietaker hos Bustadstiftinga og det skjer større endringer i husstandenes situasjon, kan det søkes om bytte av bolig dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Familieforøkelse
 • Sykdom som gjør nåværende bolig uegnet.

Søknader om bytte skal behandles på samme måte som ordinær søknad om kommunal utleiebolig. Det legges til grunn en streng behovsvurdering.

Fornying av søknad

Søknad om bolig må fornyes hver 12 måned.

Rådgivning om boligfinansiering og privat leiemarked

Ved utløp av leiekontrakten vil husstanden få tilbud om rådgivning om kjøp av egen bolig, og vil bli henvist til Boligkontoret i Øygarden Kommune.

Ved utløp av leiekontrakten, og ved førstegangs intervju, vil husstanden/søkere få informasjon fra Bustadstiftinga om hvordan man kan komme seg inn på det private leiemarkedet dersom det vurderes som en mulighet.
Dispensasjonsadgang

Når særlige forhold tilsier det kan Bustadstiftinga dispensere fra disse kriteriene.

Tildelingskriterier
Retningslinjer for tildeling av ordinær utleiebolig
Søkeberettigede

Målgrupperfor ordinære utleieboliger omfatter:

 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. 

Søker må være fylt 18 år og uten uoppgjorte restanser fra tidligere leieforhold hos Bustadstiftinga. Dersom det foreligger restanser må det være inngått en nedbetalingsavtale før søker kan registreres. Husleierestanse må være oppgjort før det kan skrives ny leieavtale. Er søkeren i offentlig gjeldsordning, kan kommunen ikke kreve innfrielse/nedbetaling av husleierestanse. Tidligere brudd på leiekontrakt som har medført utkastelse, vil medføre en karantenetid på inntil to år.

Inntektsgrenser

Inntekten vurderes opp mot husstandens størrelse og alder på barn, og det beregnes ved hjelp av husbankens verktøy hvorvidt husstanden kan betegnes økonomisk vanskeligstilt.

Andre kriterier

Videre må søker oppfylle og dokumentere følgende kriterier:

 • Søker må ha bodd i Øygarden Kommune det siste året i hht Folkeregisteret, attest vedlagt i søknad.
 • Søker er uten egnet bolig:
  • Bor midlertidig hos andre, på hospits, i institusjon eller lignende.
  • Bor på tidsbestemt leiekontrakt uten rett til fornyelse og mindre enn 6 måneder igjen av leietid.
  • Boligen er klart uegnet i forhold til søkers helse eller familiesituasjon, da med dokumentasjon fra helsevernetaten, eller annen fagkompetent uttaelse
 • Dersom søker er utenlandsk statsborger, må det være innvilget asyl/opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Normer for tildeling

Den aktuelle boligen skal være nøktern i forhold til husstandens størrelse. Antall rom pr. husstandstype:
Enslige/par: 1-2 rom
Enslige/par med dokumenterte besøksbarn: 2 rom
Enslige/par med barn 2-3 rom og større

Det gis kun ett tilbud om bolig, både ved ordinær tildeling og bytte av bolig. Ønsker ikke søker å ta i mot tilbudt bolig, tas søker ut av søkelisten hos Bustadstiftinga. Det gis også en karantenetid på ett år før ny søknad kan fremmes.

Leieforholdets varighet

Det gis som hovedregel ordinær tidsbegrenset leiekontrakt i tre år etter husleielovens § 9-3.
Dersom særlige forhold tilsier det, f eks når det er inngått avtale om oppfølging/behandling med andre deler av det kommunale tjenesteapparat, kan det gis leiekontrakt med kortere varighet etter husleielovens § 11-1. Det kan kun inngås én avtale av kortere varighet.

Tidsubestemt leiekontrakt kan tilbys ved første fornying etter fylte 70 år, til husstander som ikke har hjemmeboende barn, og som fortsatt oppfyller øvrige kriterier.

Fornyelse av leieforhold

Ved fornyelse av leieforholdet gjelder de samme kriterier som for tildeling av bolig. Leietakere i alle ordinære utleieboliger orienteres skriftlig før leiekontrakten utløper og orienteres om muligheten for å søke om forlengelse. Har husstanden inntekt over inntektsgrensen vil leieforholdet i utgangspunktet ikke bli forlenget.

Reduksjon av husstandsstørrelse vil, om kriteriene for tildeling av kommunal utleiebolig fremdeles er tilfredsstilt, normalt føre til tilbud om mindre bolig.

Bytte av bolig

Hvis man allerede er leietaker hos Bustadstiftinga og det skjer større endringer i husstandenes situasjon, kan det søkes om bytte av bolig dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Familieforøkelse
 • Sykdom som gjør nåværende bolig uegnet.

Søknader om bytte skal behandles på samme måte som ordinær søknad om kommunal utleiebolig. Det legges til grunn en streng behovsvurdering.

Fornying av søknad

Søknad om bolig må fornyes hver 12 måned.

Rådgivning om boligfinansiering og privat leiemarked

Ved utløp av leiekontrakten vil husstanden få tilbud om rådgivning om kjøp av egen bolig, og vil bli henvist til Boligkontoret i Øygarden Kommune.

Ved utløp av leiekontrakten, og ved førstegangs intervju, vil husstanden/søkere få informasjon fra Bustadstiftinga om hvordan man kan komme seg inn på det private leiemarkedet dersom det vurderes som en mulighet.
Dispensasjonsadgang

Når særlige forhold tilsier det kan Bustadstiftinga dispensere fra disse kriteriene.

Husordensregler

UTE

1)     Gårdsplasser, portrom og trappeoppganger skal til enhver tid holdes ryddig. Leier må ikke oppta plassen med uvedkommende ting, som kasser, barnevogner, sykler, ski og lignende. Disse ting skal plasseres i bod eller på de steder som til enhver tid måtte bli anvist av eieren. Sykler og kjøretøy settes på anvist plass.
2)     Motorkjøretøy kan kun parkeres på oppmerket plass. Kun ett kjøretøy pr leilighet. Handikapparkeringsplasser må kun benyttes av leietaker eller besøkende med parkeringstillatelse fra kommunen. Uregistrerte kjøretøy parkert på utleiers eiendom vil bli begjært fjernet for eiers regning.
3)     Enhver forurensning av gårdsplassen, portrom og ovennevnte fellesrom er forbudt.
4)     Leietaker plikter å kildesortere søppel dersom det er lagt til rette for det. Alt søppel og avfall skal legges i dertil bestemte beholdere som tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Leier er ansvarlig for at ikke spannet overfylles. Ethvert søl omkring søppelbeholdere skal unngås. Beholderne skal være tett og plasseres på anvist sted. Søppelspann skal av leieren bringes frem til anvist plass for henting, og flyttes tilbake samme dag.

GENERELT

5)     Inngangsdør og felles gatedør skal til enhver tid holdes låst.
6)     Bruken av musikkanlegg og andre lydkilder må til enhver tid avpasses slik at det ikke sjenerer øvrige leietakere eller andre naboer. Dette gjelder også ved fest/tilstelning.
7)      Det skal være ro i huset mellom kl.23:00 og 07:00. Fest/tilstelning skal varsles andre leietakere i rimelig tid. Overdreven festing eller annet husbråk anses som mislighold av leieavtalen, og gir grunnlag for at leieavtalen kan sies opp.
8)     Tap av nøkler skal meldes til utleier omgående.
9)     Ekstra entrè- og gatenøkler kan bare anskaffes og utleveres av utleier.
10)  Fellesrom inne og ute må ikke benyttes til andre formål enn de er bestemt for. Etter hver gangs bruk skal fellesrom ryddes og rengjøres.

INNE

11)  Leier er ansvarlig for at leiligheten m/utrom til enhver tid er i ren, ryddig og ordentlig stand, og at nødutganger ikke er okkuperte.
12)  All skade på leiligheten med tilbehør skal erstattes av leier. Leier er ansvarlig for at vannledninger og rør ikke fryser.
13)  Spikring og skruing i dører, kjøkkeninnredning, karmer, lister og tak er ikke tillatt. Ved oppheng av bilder på vegg av sponplater skal det kun brukes billedstifter, og til oppheng av malerier og tyngre bilder kun x-kroker. På vegger med gipsplater skal det benyttes mollyplugg eller gipsplugg ved oppheng av tyngre bilder, men x-kroker benyttes ved lette oppheng. Dersom det er så mye hull i veggene ved utflytting at hele vegger må males og sparkles opp, kan kostnaden påfalle leietaker. Vi ber derfor leietaker være nøktern i forhold til antall hull som lages. Ved fraflytting skal det ikke akryleres i hullene.
14)  Lufting av leiligheten skal skje gjennom vinduene, ikke gjennom dører til felles gang, trappeoppgang eller lignende.
15)  Alt husarbeid i egen leilighet eller fellesrom skal avpasses slik at det ikke er til sjenanse for øvrige beboere, og skal ikke utføres mellom 23:00 og 07:00. Dette gjelder spesielt klesvask og støvsuging.
16)  Montering og bruk av vaskemaskin i rom uten sluk (for eksempel kjøkken) eller bruk av tørketrommel i rom uten tilstrekkelig ventilasjon er ikke tillatt. Det må i alle tilfeller benyttes kondenstørketrommel.
17)  Det er ikke tillat med egen parabolantenne, ekstern antenne for trådløst bredbånd eller montering på og gjennomboring av yttervegg. 
Priser

Leiepriser

Bustadstiftinga ligger i snitt 20% under markedsleie i det private leiemarkedet i Øygarden Kommune.
Ref: statistikk fra www.finn.no, januar 2016.

Prisliste

Nøkler
Ny nøkkel: kr 250 – 900,-
Ny låssylinder pga mistet/frastjålet nøkkel: kr 500 - 3.500,-
Hvis du har glemt eller mistet nøkkelen din og kontakter oss for innlåsning:
Innenfor ordinær arbeidstid man fra 08-15: kr 500,-.
Utenom ordinær arbeidstid, helg og helligdager: kr 1.500,-

Gebyr
Gebyr purring pga betaling etter forfall: kr 60,-
Gebyr Namsmannen for begjæring om fravikelse: kr 1.465,-
Gebyr for iverksettelse av fravikelse: kr 2.930,-

Gebyr for rydding, søppelhåndtering, eller arbeider som følge av brudd på ordensbestemmelser:
Gebyr i forbindelse med brudd på ordensreglement der Bustadstiftinga må utføre reparasjoner, opprydding, søppelhåndtering, rette opp i feil kildesortering, eller andre tilsvarende arbeidsoppgaver der det fremgår hvem som kan holdes ansvarlig for det inntrufne: kr 500,- pr påbegynte time
 
Gebyr for rydding, søppelhåndtering, eller arbeider som følge av brudd på ordensbestemmelser:
Gebyr i forbindelse med brudd på ordensreglement der Bustadstiftinga må utføre reparasjoner, opprydding, søppelhåndtering, rette opp i feil kildesortering, eller andre tilsvarende arbeidsoppgaver der det fremgår hvem som kan holdes ansvarlig for det inntrufne: kr 500,- pr påbegynte time
Praktisk info
Strøm
Du vil ved innflytting bli bedt om å fylle ut en flyttemelding til vår samarbeidspartner på strøm – Fjordkraft tlf. 23 00 61 00. Bustadstiftinga sender inn signert skjema til Fjordkraft som overfører måleren til deg og ordner med alt det praktiske – du slipper med andre ord å foreta deg noe.
Dersom du etter innflytting ønsker å bytte til en annen strømleverandør er du velkommen til å gjøre det selv. Det er ingen bindingstid på ditt strømabonnement hos Fjordkraft.  

Forsikring
Bustadstiftingas huseierforsikring dekker ikke ditt innbo. Du må selv ta kontakt med forsikringsselskap for innboforsikring. Dette plikter du å gjøre ifølge husleieavtalen pkt 20.

Folkeregisteret
Du som leietaker plikter å sende flyttemelding til folkeregisteret. Skjema finner du på: https://www.skatteetaten.no/

Posten
Alle våre utleieboliger har tilhørende postkasse. Husk å melde adresseendring til postverket. Her får du også adresseforandringskort som du kan sende ut til dine kontakter, samt at du kan bestille postkasseskilt. Et slikt skilt koster ca. 120,- kroner og må betales av leietaker. https://www.posten.no/

Fjernsyn/Internett
Du tar selv kontakt med leverandør for å registrere nytt abonnement. Det er parabol/Risk-TV antenne eller fibernett installert på våre bygg.. Tuner/decoder må du bestille selv. Der det er montert Altibox/Telenor fiber skal decoder og tilhørende utstyr følge boligen. Du bestiller da bare abonnement. Det er ikke tillatt å sette opp egen parabolantenne eller trådløst bredbånd på noen av Bustadstiftingas eiendommer. Disse blir i så fall tatt ned. Unntak avtales med Bustadstiftinga.

Klage
Fra tid til annen kan det oppstå problemer fordi leietakere ikke overholder husordensreglene. Vi er opptatt av å ha gode bomiljø i våre boliger, og er avhengige av tilbakemeldinger for å kunne følge opp dette. Ved brudd på husordensreglene eller andre ureglementerte forhold i bomiljøet burde det rettes skriftlig klage til Bustadstiftinga, Gjertrudvegen 9A, 5353 Straume, eller post@bustadstiftinga.no. Dette er nødvendig for å kunne følge opp saken ved gjentatte klager over samme forhold. Gjentakende klager på samme forhold fører ofte til konsekvenser for leieforholdet.
Gå til vår kontaktside for å melde inn klage

Vedlikehold
Bustadstiftinga er hovedansvarlig for vedlikeholdet av din bolig. Det er imidlertid ditt ansvar å kontrollere og vedlikeholde:
 • Filter til kjøkkenviften
 • Røykvarslere (bytte batteri)
 • Brannslukningsapparat
 • Rengjøring av sluk og vannlås
 • Vask av fellesgang der det er aktuelt
 • Åpne tette avløp pga brukerfeil
Oppvaskmaskin
Leietaker har anledning til å koble til oppvaskmaskin selv. Det fordrer imidlertid at monteringen gjøres forskriftsmessig (alle pakninger må være intakt, det skal brukes slangeklemme på avløpsrør, ved behov for overgang på vannrør må kobling stryes m.m.). Dersom du ikke har kunnskap om montering av oppvaskmaskin anbefales det å bruke rørlegger. Bruk av rørlegger må du som leietaker bestille og betale selv.
Oppvaskmaskiner som man kobler til selv skal kontrolleres av vår vaktmester. Vi ber derfor om at du melder ifra på telefon 4685 8888 når du har montert oppvaskmaskin. Oppvaskmaskiner som er montert feil eller skadeverk i forbindelse med montering vil bli utbedret under kontroll, for leietakers regning. Det samme gjelder reparasjon av vannlekkasje/vannskader som følge av feilmontering. Vår husforsikring gjelder ikke i slike tilfeller.

Vaskemaskin / Tørketrommel
Montering og bruk av vaskemaskin i annet rom enn bad, eller bruk av tørketrommel i rom uten tilstrekkelig ventilasjon er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Når det gjelder tørketrommel anbefaler vi bruk av kondenstørketrommel da våre leiligheter som regel ikke har ventil for kondensslange.

Oppussing
All oppussing skal avtales med Bustadstiftinga. Oppussing skal ikke skje på eget initiativ, uten at vi er underrettet. Det er ikke tillat å gå i gang med eksempelvis maling, tapetsering, bytte av dører osv. Dersom du likevel gjør dette vil det kunne medføre erstatningsansvar.  

Søppel og avfall
Alt søppel og avfall skal legges i beholdere som tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Det er kildesortering i Øygarden Kommune. Poser med søppel skal ikke mellomlagres ved ytterdør eller i yttergang, men skal bringes direkte i riktig søppelspann. Dersom søppelspannet må anbringes til tømmested, skal riktig spann hentes etter tømming.

Alt avfall i forbindelse med flytting (pappesker osv) skal fraktes direkte til ØyVARs gjenbruksstasjon på Straume og avhendes der for leietakers regning.

Søppelspannet som tilhører leiligheten er kun ment for husholdningsavfall. Avfall som er volumkrevende (vaskemaskiner, microbølgeovner, tepper osv) skal fraktes til gjenbruksstasjonen på Straume, og må avhendes der – på lik linje med andre husstander i Øygarden Kommune. Slike gjenstander skal heller ikke mellomlagres i yttergang eller utenfor boligen. ØyVAR har en god og informativ nettside. https://www.øyvar.no
Brannsikkerhet

Sikkerheten hjemme er ditt ansvar


Leietaker plikter å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring og batteriskift, testing og lignede av røykvarsler(e) og brannslukningsutstyr. Jmf. Leiekontrakt pkt. 12.

Det oppstår brann i mellom 1500 og 2000 boliger her i landet hvert år. Over 40% av brannene forårsakes av feil bruk eller feil på elektriske anlegg og apparater. Eier og bruker er ansvarlige for at apparater og anlegg er i orden.
Bustadstiftinga har fokus på brannsikkerhet i våre bygg. Vi gjennomfører alle pålagte kontroller, men har i tillegg internkontroll av våre anlegg for å sikre at byggene er brannsikre, og at leietakere bruker leilighetene på en trygg måte.
Det vi ofte avdekker på våre kontroller, er at det syndes med bruk av skjøteledninger og "padder". Vi ser også fra tid til annen at det forekommer at leietaker kobler apparater som krever mye strøm, som siste ledd via en eller flere skjøteledninger. Dette kan føre varmgang i ledningene som igjen kan føre til brann.

 Vi ber alle våre leietakere ha fokus på brann- og elsikkerhet i de¨månedene som kommer. Den kalde årstiden fører til at panelovner og oljeovner igjen er i daglig bruk, og de som har mulighet for vedfyring har sikkert tatt ovnen i bruk. Det er med andre ord en del flere risikomomenter i hvert eneste hjem i den kalde årstiden. Riktig bruk er avgjørende for et sikkert hjem.  

 Husk å sjekke røykvarsleren selv med jevne mellomrom.
Flytte ut

Sjekklister for rengjøring

Sjekkliste for rengjøring av leiligheter finner du her.

Utflyttingskontroll

Når du er flyttet ut (tømt leiligheten, levert nøkler og foretatt nedvask etter sjekklisten over) gjennomføre vi en utflytningskontroll for å sjekke at det er gjort skikkelig rent, og at det ikke er skader på leiligheten. Leietaker vil kunne bli belastet for ekstra rengjøring (underkjent utvask) og ved reparasjon av skade.

?Bustadstiftinga bestille vaskebyrå og fakturere deg som leietaker for ekstra utvask. Til orientering koster dette ofte mellom kr 4.000 - 6.000,-. Vi råder derfor leietakere som skal flytte ut til å gjøre utvasken tilfredsstillende – og bruke sjekkliste for nedvask.

Sanitære midler for rengjøring av bad og toalett

 • 1) Servant, toalett, dusjkabinett og dusjvegger: Mr. Muscle eller Jif baderom
  2) Dusjvegger, dusjsone; bruk et rengjøringsmiddel som er egnet til formålet slik at du får vekk alt belegget. Etter at alt av smuss, kalk og belegg er borte kan du benytte Jif glass eller tilsvarende for å få vekk alle skjolder.
 • 3) Vanskelige flekker: Jif skurekrem
 • 4) Sluk og toalett: Klorin desinfisering

Rengjøringsmidler til kjøkken

 • Gulv vegg.: Ajax, Pep, Handy allrengjøringsmidler
 • Vanskelige flekker og oppvaskkummer: Jif skurekrem
 • Vinduer: Jif glass1
 • Kjøkkenvifte og viftefilter, innvendig og utvendig: Jif Grill og ovnsrens. Viftefilter og filterkassett for vifte kan vaskes i oppvaskmask
 • Dersom det er gjenstridige fettflekker anbefales det å vaske med salmiakkvann. Det er ikke godkjent om man kan se gule fettmerker på vegg eller andre detaljer.

Skadedyr

Av og til kan det komme små, ubudne gjester i rom og leiligheter. Oppdager du veggdyr eller andre skadedyr i leiligheten, er det to ting vi vil at du skal gjøre
 • Gi beskjed til oss så fort som mulig - ring sentralbordet på 46 85 88 88  eller send e-post til  post@bustadstifting.no .
 • Du vil da få en instruksjon på hva som er tilrådelig fremgangsmåte. Følge denne fremgangsmåten. 

 
 
Sjekkliste før overlevering(Kan lastes ned, skrives ut, og leveres ferdig utfylt til den som gjør utflyttingskontrollen sammen med deg)
?     Alle rom skal vaskes – tak, vegger og gulv.
?     Alle vinduer vaskes innvendig og utvendig.
?     Husk vask oppå og inni alle skap, skuffer og hyller på kjøkken, garderobe skap og skap på bad.
?     Kjøkkenventilator – åpnes og vaskes inni. Filter tas ut og vaskes i salmiakkvann.
?     Sluk til dusj og vaskemaskin må være rengjort.
?     Dusjkabinett /dusjhjørne vaskes grundig.
?     Sjekk at det ikke står igjen noe på loft, i bod eller kjeller.
?     Dersom boligen har peis/ovn – husk å tømme denne for aske og vask eventuelle glassruter.
?     Der bosspann følger boligen skal disse være tømt og vasket.
?     Se til at det er ryddig og fritt for boss og avfall rundt husvære.
?     Minner om at alt som er fastmontert av lamper, gardinstenger, garderobehyller, panelovn ikke skal fjernes.

Dersom utvask ikke er tilfredsstillende ved ny kontroll av utvasken, vil Bustadstiftinga bestille vaskebyrå og fakturere deg som leietaker for dette. Til orientering koster dette ofte mellom 4000-6000,-. Vi råder derfor leietakere som skal flytte ut til å gjøre utvasken tilfredsstillende - før første kontroll.
Spørsmål & Svar

Hvem er vanskeligstilt?

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av
 • Dårlig økonomi
 • Nedsatt fysisk/kognitiv funksjonsevne
 • Helsemessige eller sosiale problemer 
 • Andre forhold som gjør boligsituasjonen vanskelig
 
Det er sammensatte årsaker til at personer blir vanskeligstilt på boligmarkedet. Vi setter oss godt inn i hver enkelt søknad for å kunne vurdere hvordan behovet er. Vi ønsker derfor at du fyller ut søknaden grundig slik at vi får et godt vurderingsgrunnlag.
 
Kriterier og vilkår:
 • Søker må ha lovlig opphold i Norge
 • Søker må være fylt 18 år og uten uoppgjorte restanser fra tidligere leieforhold hos Bustadstifting
 • Du må som hovedregel ha bodd i Øygarden Kommune siste år
 • Søker må være uten, eller i ferd med å bli uten egnet bolig.
 • Ikke ha inntekt, formue, eller alternative muligheter, til å skaffe seg egnet bolig.
 • Kan måtte ta imot hjelpetiltak for å mestre boforholdet
 
 

Hvor lang tid tar det å få bolig?

På grunn av for få boliger i forhold til antall søkere, tildeler Øygarden Bustadstifting boliger etter en streng behovsvurdering.  Vi kan dessverre ikke tildele bolig til alle som søker, men er nødt til å gjøre en prioritering ut fra hva som fremkommer i søknaden og i samtale med oss.
Ikke alle søkere får tilbud om bolig hos Bustadstiftinga. 7 av 10 søkere må skaffe bolig på egen hånd.
 
Dersom du får tilbud om bolig hos Bustadstiftinga vil du merke at vi har en litt annen profil enn private utleiere, siden vi har et tettere samarbeid med de kommunale hjelpeinstansene enn det som er vanlig i et privat leieforhold.
«Vi, NAV, helse/omsorg der vi vurderer at det er behov, men i mange tilfeller har søkere allerede kontakt med kommunale tjenesteytere»
 

Hvem sin plikt er det å skaffe bolig til meg?

I utgangspunktet skal alle som bor i Norge sørge for å skaffe bolig selv, enten ved kjøp eller leie. Å skaffe bolig er ikke en lovpålagt tjeneste som kommunene skal gi, dette er noe hver enkelt må ordne selv.
Det heter at kommunen skal bidra til å skaffe midlertidig bolig til personer som ikke klarer det selv. NAV Øygarden har avtaler med campingplasser, hospits, slik at du ikke blir stående på gata.
Bustadstiftinga leier ut boliger til vanskeligstilte  på boligmarkedet, som av forskjellige grunner ikke klarer å skaffe seg bolig på egen hånd. Bustadstiftingas tildeler boliger, på bakgrunn av tildelingskriterier som er vedtatt av styret i Bustadstiftinga.
Vi leier ut 1, 2, 3 og 4-roms leiligheter, samt noen hus. Boligene holder en god kvalitet, og ligger noe lavere  i husleie enn ved vanlig privat leie.
Ingen som bor i utleiebolig får denne boligen permanent. Det gis tidsbegrensede leiekontrakter på 3 år. Når denne nærmer seg utløpsdato gjøres det en ny vurdering av situasjonen, for å se hvordan utviklingen har vært. Mange klarer å nyttiggjøre seg av boligen på en måte som gjør dem i stand til å ta steget ut i det private leiemarkedet, eller kanskje får mulighet til startlån gjennom Øygarden Kommune slik at det blir mulig å kjøpe sin egen bolig.

Hva koster det egentlig å leie?

Våre leiepriser ligger typisk 30-40% lavere enn markedsleie. Vi  bygger nøkternt, men med god kvalitet og vedlikeholder jevnlig. Dette gjør at vi klarer å tilby boligene til denne prisen.
Bustadstiftinga leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, noe som tilsier at vi skal ha en sosial profil, som tar høyde for at alle, uavhengig av hvor stor inntekten er, skal klare å betale husleie for en bolig som er egnet.
Våre leiepriser på utleieboligere varierer fra ca 6.000,- (2-roms)  til 12.000,- pr/mnd (4-roms) avhenging av størrelse og lokasjon for boligen.
Selv om dette høres lavt ut sammenlignet med å leie privat, blir det store summer dersom man leier over langt tidsrom:
Dersom du leier en av våre boliger for 10.000,- pr måned i to leieperider (seks år), koster det deg 720.000,- i husleie, noe som i seg selv kan være en motivasjonsfaktor for å jobbe hardt for å komme seg ut av leiesituasjonen, og heller "betale til seg selv" i form av lån på egen bolig. Skal man klare å komme seg ut i det private markedet er det viktig å ha god disiplin på økonomien, og gjerne sette opp et budsjett som følges over lang tid. Klarer man å sette av noen kroner hver måned til sparing, har du en god sak når du skal søke om startlån eller lån i banken for kjøp av bolig.
 

Hva er Bustadstiftingas rolle?

Vår oppgave er å finne de søkerne som har det største boligbehovet, og bidra til at disse blir prioriterte til bolig. Når alt er som mørkest, og det er tungt for deg, din familie og dine barn på grunn av boligsituasjonen du har kommet opp i, er det ofte vanskelig å se løsningene.
Målet med å bo i en slik utleiebolig noen år, er at man skal få muligheten til å tenke på noe annet enn bekymringer rundt boligsituasjonen i denne perioden.
Du får da muligheten til å bo bra, i et område som er godt tilrettelagt.
Da kan man heller jobbe for å komme seg ovenpå og mestre livssituasjonen, slik at man får orden på det som gjorde at du ble vanskeligstilt i utgangspunktet.
Vi ønsker å bidra til at mennesker som er vanskeligstilt på boligmarkedet, skal få muligheten til å stake ut en ny kurs i livet. Da er bolig en grunnpilar som må være tilstede for at det skal være mulig.

Hva med bostøtte eller startlån?

Husbankens hjemmeside benyttes for å informasjon alt fra økonomiske virkemidler som for eksempel bostøtte og startlån. Det er Boligkontoret i Øygarden Kommune som behandler søknader og svarer på spørsmål om for eksempel bostøtte og startlån.

Tilbakemeldinger
Ris og ros tar vi vel imot slik at vi hele tiden kan jobbe for å forbedre oss på de tingene som ikke er bra, samt at det er viktig for oss å få tilbakemeldinger hvis det er noe du som leietaker mener vi burde fortsette med eller gjøre mer av.
Kontakt oss gjerne på post@bustadstiftinga.no eller på telefon 46 85 88 88.